Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.
Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, wordt er onderzoek gedaan  naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.
 
Waarom een VOG vragen van een vrijwilliger?
Afhankelijk van de functie, kan de vrijwilliger in een bepaalde positie verkeren waar hij misbruik zou kunnen maken jegens een persoon of omtrent bijvoorbeeld financiën. Een VOG sluit dit niet uit, maar maakt het wel  minder waarschijnlijk.
 
VOG bij Coherente
Stichting Coherente vraagt een VOG aan vrijwilligers als deze in contact wordt gesteld met (kwetsbare) mensen in situaties waar Coherente geen direct overzicht heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan chauffeuren naar het ziekenhuis of een bezoek thuis brengen.
 
Per 1 november gratis VOG aanvragen

Het kabinet vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk veilig is en daarom kunnen vanaf 1 november 2018 veel meer organisaties deelnemen aan de regeling Gratis VOG. 

1.    Voor álle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen?

Ja, de nieuwe regeling geldt voor alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee bedoelen we vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie. Denk bijvoorbeeld aan één-op-één huisbezoeken. We vragen aan organisaties om zelf te beargumenteren waarom er sprake is van een afhankelijkheidssituatie. Vrijwilligers moeten beschikking hebben over een DigiD.

2.    Is de regeling geldig voor alle organisaties?

Ja, het maakt niet uit voor welke organisatie de vrijwilliger actief is. Of dat nu een school, welzijnsinstelling, sport- of hobbyclub is. De organisatie moet wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en, als ze zijn toegelaten tot de regeling, E-herkenning hebben. Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan de zelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen niet deelnemen via www.gratisvog.nl. Kerkelijke organisaties vinden meer informatie op www.cioweb.nl.

3.    Maakt het nog uit hoeveel vrijwilligers er bij de organisatie werken?

Nee, in de huidige regeling moet de organisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers bestaan. Dat is vanaf 1 november niet meer zo. Organisaties moeten wel aangeven hoeveel vrijwilligers er werken met kwetsbare mensen.

4.    Moeten organisaties nog andere veiligheidsmaatregelen nemen?

Ja, de vrijwilligersorganisatie moet een plan hebben waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het hebben van een vertrouwens(contact)persoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en/of het hebben van gedragsregels. Meer informatie staat hier beschreven voor sportorganisaties en hier voor andere vrijwilligersorganisaties.

5.    Wie meldt zich waar aan?

Om een gratis VOG voor hun vrijwilligers te krijgen, moet de organisatie zich straks via deze website (www.gratisvog.nl) aanmelden door een digitaal formulier in te vullen. Op dit formulier moeten in elk geval de volgende vragen beantwoord worden:

Werken er binnen de organisatie vrijwilligers in een afhankelijkheidsrelatie?
Voert de organisatie een breder integriteitsbeleid?  Meer informatie over integriteitsbeleid is te vinden op: www.inveiligehanden.nl. 

Als de organisatie zich op de juiste manier heeft aangemeld, wordt bekeken of de organisatie aan de voorwaarden voldoet voordat zij wordt toegelaten tot de regeling. Organisaties die zijn toegelaten tot de regeling kunnen VOG’s klaarzetten voor hun vrijwilligers.