Vogelwerkgroep

Vogelwerkgroep

Heeft u belangstelling voor vogels, maar weet u er nog niet veel van?

De Coherente Vogelwerkgroep Ouderkerk houdt zich al bijna 40 jaar bezig met vogelbescherming in onze buurt. Vanwege verhuizing en vertrek van enkele leden hebben wij plaats voor nieuwe leden (m/v) uit heel Ouder-Amstel en naaste omgeving. Kennis van vogels is niet noodzakelijk, die doet u bij ons vanzelf op. Wij verwelkomen graag mensen die fit genoeg zijn om te helpen met incidentele karweitjes zoals onderhoud van de oeverzwaluwwand bij de Ouderkerkerplas, schoonmaak van de kijkschuur bij het Landje van Geijsel en vogeltellingen. Wij zijn een kleine groep waar iedereen elkaar kent en waarbij je je snel thuisvoelt.

Om kennis te maken bent u van harte welkom bij onze werkgroepavonden en excursies. Op de tweede vrijdag van de maand is er een voordracht door een van de leden of een gastspreker. Meestal maken wij de daarop volgende zondag een excursie naar een interessant vogelgebied. Kijk op de aankondigingen in het Weekblad voor Ouder-Amstel en op de website: www.coherente.nl/ouderkerk/vogelwerkgroep.

Op vrijdag 13 oktober zal Piet Roos spreken over ‘Vogels van de kaart’. Is bijvoorbeeld Duivendrecht genoemd naar duiven, of is er iets anders aan de hand? Zegt een vogel in een plaatsnaam iets over de verspreiding van die vogelsoort? Plaats Dienstencentrum (bovenverdieping), Diedrick van Haarlemstraat 3; aanvang 19.45 uur. Toegang vrij.

Op zondag 15 oktober is er een excursie naar de Waterleidingduinen. Vertrek om 9.00 uur van de parkeerplaats bij sporthal Bindelwijk, Koningin Julianalaan 16. Aanmelden (in verband met regelen vervoer) uiterlijk zaterdag om 17.00 uur bij Astrid Bührs, tel. (020) 7858970. Kosten: toegang tot de Waterleidingduinen plus bijdrage in de vervoerskosten.

Vogelwerkgroep

De doelstelling van de Vogelwerkgroep is het beschermen van de in het wild levende vogels in het gebied: Ouderkerk, Ouderkerkerplas, Ronde Hoep en Klein Duivendrechtse Polder.

De Vogelwerkgroep Ouderkerk bestaat al meer dan 35 jaar. In de strenge winter van 1978-‘79 zijn enkele mensen begonnen met het voeren van watervogels die door de vorst geen voedsel konden vinden. Geleidelijk zijn de activiteiten verschoven naar het verzorgen van nestkasten, onderhoud van de oeverzwaluwwand bij de Ouderkerkerplas en de kijkschuur bij het Landje van Geijsel, vogeltellingen, lezingen en excursies.
Dit alles wordt uitgevoerd door ongeveer 20 enthousiaste leden.

Hoofdactiviteiten van de Vogelwerkgroep zijn:
Oeverzwaluwwand aan de Ouderkerkerplas, kijkschuur bij Landje van Geijsel,  gierzwaluw­project, nestkasten, tellingen, voorlichting en (meestal besloten) lezingen en excursies.

Van medio februari tot medio mei staat het Landje van Geijsel plas-dras. De vele trekvogels die hier foerageren kunnen goed worden bekeken vanuit de kijkschuur ernaast. Wij maken de schuur schoon vóór het seizoen en zorgen voor openen en afsluiten.

[Foto Bultje van John: Klaas Julsingh]

In de oeverzwaluwwand aan de Ouderkerkerplas wordt ’s zomers gebroed door tientallen paartjes oeverzwaluwen. Wij maken in het najaar de nestgaten schoon en vullen deze in het voorjaar met rivierzand.

In het kader van NLDoet! halen wij jaarlijks zwerfvuil weg in de omgeving van de Ouderkerkerplas.

Gierzwaluwen broeden onder de daken van diverse gebouwen in Ouderkerk. Door het aanbrengen van speciale dakpannen bij verbouwingen trachten wij de nestgelegenheid voor deze vogels te behouden. De Vogelwerkgroep onderhoudt ook nestkasten in de omgeving.

Wij werken mee aan tellingen t.b.v. Sovon Vogelonderzoek, onder meer met watervogeltellingen op de Ouderkerkerplas en het Meetnet Urbane Soorten in het broedseizoen. Op de Portugees-Israelitische begraafplaats Beth Haim hebben wij de broedvogels geïnventariseerd.

Wij verzorgen voorlichting over vogels en vogelbescherming, op aanvraag maar ook door publieksexcursies te organiseren naar de Ouderkerkerplas en het Landje van Geijsel.

Hoe kunt u meewerken?

Enthousiaste mensen zijn altijd welkom om mee te werken met de diverse activiteiten zoals vogeltellingen of de zwaluwwand. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris.

Het secretariaat van de Vogelwerkgroep wordt verzorgd door mw. M. Beglinger, e-mail blomhw@hotmail.com, tel. (020) 6909015. Secretariaatsadres Kruidenommegang 57, 1115 ER Duivendrecht.

Bankrekening: NL48 INGB 0702 736 899 t.n.v. L. Ebbinkhuijsen.

Dichtstbijzijnde vogelopvang: De Toevlucht, tel. (020) 6001144, www.toevlucht.nl

(kijkschuur Geijsel)